Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Privacyverklaring
30/05/18
De Karl May Vereniging voor Nederland en België (verder benoemd als Karl May Vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. De Karl May Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Karl May Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Karl May Vereniging Berkepad 14 4651 JZ Steenbergen e-mail adres secretaris: jboessenkool@home.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de Karl May Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

* Om te kunnen deelnemen aan bijeenkomsten georganiseerd door de Karl May Vereniging.

* Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

* Het versturen van het verenigingstijdschrift “de Witte Bison”.

* Het controleren van n a w gegevens ( naam, adres en woonplaats )

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Adres;

* E-mailadres;

* Telefoonnummer;

* Rekeningnummer.

Er wordt tevens bijgehouden of u de factuur van het lidmaatschap van het lopende jaar en indien van toepassing het voorgaande jaar heeft voldaan. Uw rekening gegevens worden bewaard ter verifiëring.

Tevens worden uw gegevens bijgehouden indien u als lid of niet-lid bestellingen heeft gedaan op onze website. Dit wordt gedaan voor de financiële afwikkeling van uw bestelling en om uw bestelling bij u thuis te krijgen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De volgende gegevens ( n a w ) kunnen in de toekomst zichtbaar zijn voor onze medeleden in een beveiligde omgeving.

* Voornaam;

* Tussenvoegsel;

* Achternaam;

* Adres

* E-mailadres;

* Telefoonnummer

Wilt u dat uw gegevens niet zichtbaar zijn voor medeleden, dan kunt u dat aangeven en dan zal daarvoor worden gezorgd.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De Karl May Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het kader van voorbereidingen van jubilea, en andere speciale gebeurtenissen rondom de Karl May Vereniging worden de n a w gegevens van oud-leden langer bewaard.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

* Alle personen die namens de Karl May Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

* Uw bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Ons privacy beleid zal mogelijk af en toe een update behoeven om in de pas te blijven lopen met vereisten van wet en regelgeving. Wij zullen u daarover uiteraard informeren.