Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Jaarverslag 2017 Karl May Vereniging voor Nederland en België

Voorgelegd en aangenomen op de Algemene Leden Vergadering te Amersfoort 21 april 2018

2017 was een rustig jaar in de historie van onze vereniging. Waar we in 2016 ons tienjarig bestaan konden vieren, kunnen we over 2017 zeggen dat het business as usual was.

In 2017 verschenen er weer twee uitgaven van De Witte Bison, de nummers 21 en 22, beide zoals gebruikelijk onder de eindredactie van Frits Roest. Er mag op gewezen worden dat het zijn enthousiasme en deskundigheid zijn die er in zeer grote mate aan bijdragen dat er telkens een prachtig exemplaar kan worden aangeboden aan leden en belangstellenden. Uiteraard maakt hij dankbaar en met veel waardering gebruik van informatie en artikelen, aangeboden door diverse leden.

Er verschenen in 2017 twee Nieuwsbrieven, de nummers 53 en 54, om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de vereniging en uit te nodigen voor bijeenkomsten en activiteiten.

Twee Karl May Dagen vonden plaats op de vaste locatie 'De Bron' in Amersfoort. Beide keren werd er een boekbespreking gehouden over een boek, gekozen door de aanwezige leden in een vorige bijeenkomst. Elk boek werd ingeleid en voorzien van een samenvatting door Wil Storken, die, samen met Jan Willem van der Jagt, tevens de bespreking  leidde. De samenvattingen van Wil zijn als ori
ëntatie vooraf op onze site in te zien en worden achteraf gepubliceerd in De Witte Bison. Wil verdient een absoluut compliment voor kwaliteit van inhoud en analyse.

Veel waardering geldt ook Jurjen Wolters voor het actueel houden van de website waar voor iedere belangstellende een schat aan informatie te vinden is.

Een positieve ontwikkeling is de stabilisatie van het ledental. Ook nadat we van een aantal leden afscheid hadden genomen die qua contributiebetaling in gebreke waren gebleven. Het ledental per april 2018 schommelt rond de 100. Daarvan komen er vier uit Belgi
ë en vijf uit Duitsland.

Het bestuur wijzigde van samenstelling. Na het afscheid van Tom Beskers trad Ger Tielen toe tot het bestuur onder algemene goedkeuring van de aanwezige leden tijdens de ALV. Daarmee werd het bestuur weer vijfkoppig. Ger zal zich voornamelijk richten op de intensivering van de relaties met de Karl May zusterverenigingen en de buitenlandse betrekkingen onderhouden en uitbreiden. Het bestuur heeft tweemaal intensief vergaderd: de eerste keer ten huize van Frits Roest, de tweede keer hier in 'de Bron
' onmiddellijk na afloop van de Karl May Dag in November 2017. Na een terugblik op de Karl May Dag werden onder meer de voorbereiding op ons twaalfeneenhalfjarig jubileum en de publicatie van nieuwe uitgaven besproken.

Hans Boessenkool (secretaris)

Tekst downloaden (PDF)