Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan-Willem Goedmakers
Jan-Willem.Goedmakers@
stamicarbon.com
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt ruim 120 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2023
Bijeenkomsten 2023: 22 april, en 11 november
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
KvK-nr. 20148588.
Fiscaal nummer 820328777
Webmaster:


Jurjen Wolters
jurjenwolters@outlook.com

 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Beleids- en Werkplan Karl May Vereniging voor Nederland en België 2021

De Karl May Vereniging voor Nederland en België is opgericht in 2006 en heeft tot doel de vertaalde werken van de schrijver Karl May (1842 - 1912) in het Nederlandse taalgebied te ontsluiten en om het omvangrijke oeuvre en de schrijver te doen voortleven in de herinnering. Dankzij vele opeenvolgende vertalingen zijn de werken van Karl May tot het gedeelde culturele en literaire erfgoed gaan behoren van generaties van lezers in Nederland en België, waar met name zijn avonturenromans in massale oplagen, tot in de jaren negentig zijn uitgegeven en gelezen, en tegenwoordig opnieuw maar vooral in de vorm van E-book. Het schrijven van dit werkplan viel samen met het doorzetten van de coronacrisis. Dat betekent helaas dat niet alle voornemens van dit werkplan uitgevoerd zullen kunnen worden.

Ontmoeting en uitwisseling - De vereniging biedt haar leden in de eerste plaats mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling over de schrijver en zijn werken. Naast halfjaarlijkse en zeer levendige ledenbijeenkomsten, gecombineerd met een boekenmarkt, leesclub, voordrachten, filmvertoningen en discussie, is er veel onderling contact en presenteert de vereniging zich naar buiten middels een ledenblad, nieuwsbrieven, boeken, lezingen en artikelen in andere media. Incidenteel zijn er excursies naar musea en gedenkplaatsen in Duitsland. Veel activiteiten liggen als gevolg van Corona stil, maar er wordt gewerkt aan online alternatieven in de vorm van een maandelijks Karl May Café, boekenmarkten en presentaties. 

Bestuur - De vereniging heeft een onbezoldigd bestuur van zes personen, te weten: Ger Tielen (voorzitter), Hans Boessenkool (secretaris), Jan Kool (penningmeester), Jan Willem van der Jagt (vicevoorzitter), Frits Roest en Jurjen Wolters (leden). Het bestuur wordt ondersteund door een Commissie van Advies en Aanbeveling, bestaande uit: Arjo Klamer (Hoogleraar Economie Kunst en Cultuur), Ton Naaijkens (hoogleraar Duitse Letterkunde en Vertaalwetenschappen), Arno Kuipers (Collectiespecialist Nederlandse Taal en Letterkunde bij de Koninklijke Bibliotheek), Gregor Seferens (de bekende Mulisch-vertaler Nederlands-Duits) en tot 2020 voor kort erelid Maarten van Diggelen († 23 mei 2020)

Bibliografisch onderzoek en publicaties - In de Karl May Vereniging werken bestuursleden en actieve leden zelf mee aan bibliografisch onderzoek naar de in Nederland verschenen en vertaalde werken en onderzoek naar de schrijver als persoon. De neerslag hiervan komt in de vorm van artikelen, boekbesprekingen en analyses terecht in het halfjaarlijks verschijnende tijdschrift De Witte Bison (waarvan begin 2021 29 nummers waren verschenen) en regelmatig verschijnende nieuwsbrieven, alsmede in lezingen en voordrachten. Daarnaast verzorgt de vereniging de heruitgave van werken, die ooit in feuilletonvorm zijn verschenen en van werken die zeldzaam zijn of niet eerder werden vertaald en uitgegeven in de Nederlandse taal. In 2019 verscheen onder de titel Karl May in de lage landen een tweede druk van de Karl May bibliografie. Het geheel omvat intussen een omvangrijk en literair-historisch interessant oeuvre waarmee de vereniging zich profileert als een van de meest actieve literaire verenigingen van Nederland.

Voor het jaar 2021 staan de volgende bijzondere uitgaven op stapel:

* Een nieuwe literaire vertaling en uitgave van Winnetou I verzorgd door Uitgeverij IJzer in partnerschap met de Karl May Vereniging. De gerenommeerde vertaalsters Elly Schippers en Josephine Rijnaarts verzorgen de vertaling. De presentatie ervan is vertraagd door de coronacrisis, maar wordt nu verwacht in de loop van het jaar 2021. Helaas zal het geplande minisymposium geen doorgang kunnen vinden. Er wordt gewerkt aan alternatieve presentatievormen.
* Verder wordt een uitgave in boekvorm (pocket) voorbereid van de als feuilleton verschenen novelle Baron en Schoorsteenveger (Wanda), alsmede enkele andere deels facsimile uitgaven, waaronder de handgeschreven voorloper van de eerste bibliografie van de hand van ons vorig jaar overleden erelid Maarten van Diggelen.

Ook in 2021 werkt de Karl May Vereniging in bredere verbanden mee aan het bewerkstelligen van aandacht voor de geschiedenis en culturele impact van literatuur en voor het behoud en toegankelijkheid ervan. Zo werkt de vereniging adviserend mee aan de in 2021 door het Museum voor het Boek in Den Haag geplande expositie over literatuur die in sterke mate de beeldvorming rond Oriënt en Arabieren heeft bepaald. Karl May heeft daaraan als weinig andere auteurs bijgedragen door de verzoening tussen het Avondland en het Morgenland in zijn verhalen en pleidooien aan de orde te stellen.

In het verlengde van dit alles en gelet op de vergrijzing van het ledenbestand liggen activiteiten om op langere termijn complete particuliere verzamelingen van Karl May boeken veilig te stellen door depotvorming, in overleg en samenwerking met andere literaire verenigingen, erfgoedinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek.

De Karl May Vereniging heeft Statuten daterend van 9 december 2008 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20148588. Het fiscale nummer is: 820328777. De contributie voor leden binnen Europa bedraagt € 20 per jaar. Donaties zijn welkom. De Vereniging heeft sinds enkele jaren de ANBI-status. Contact kan worden gelegd via de website www.karl-may-vereniging.nl of het emailadres van secretaris jboessenkool@home.nl.
Het beleids- en werkplan kan ook in PDF gedownload worden.