Secretaris:


Hans Boessenkool
jboessenkool@home.nl
Penningmeester:


Jan Kool

ja.kool@home.nl
Archief, Redacteur Nieuwsbrief
en Witte Bison:

Frits Roest
frits.roest@gmail.com
Vice Voorzitter, algemene zaken,
en beheerder Bibliotheek:

Jan Willem van der Jagt
jwvdjagt@gmail.com
Bestuur:
Bankrekening:
NL85 RABO 0113 9355 01  t.n.v.
Karl May Vereniging
De vereniging is opgericht in 2006, en komt tweemaal per jaar bij elkaar rond mei en november. De eerste bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering.
De vereniging  brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, en tweemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad "De Witte Bison". De vereniging telt 101 leden.
Deze website is voor het laatst gewijzigd op 27 april 2018.
Aantal pageviews:
Eerstvolgende bijeenkomsten op 10 november 2018, en 18 mei 2019 (Jubileum dag!).
"De witte Bison"
Het verenigingsblad.
Voorzitter, externe betrekkingen,
P.R., Evenementen:
Ger Tielen
ger.tielen@xs4all.nl
 
Boekbespreking door Wil Storken, en Jan Willem van der Jagt
 
  voorjaarsbijeenkomst 2018
Voor de boekbespreking in het voorjaar van 2018 is het resterende gedeelte van Karl May's serie "Satan und Ischariot" gekozen, waarvan het eerste gedeelte op onze laatste bijeenkomst in november 2017 aan de orde was. In het origineel beslaat de tekst hiervan ruim 1 ½ boekdeel, nl. Satan und Ischariot dl.II (vanaf p.201) en dl.III.

In het Nederlands komt het betreffende stuk van dl.II er vaak bekaaid af. De Becht-uitgave “Old Shatterhand als Detective” besteedt hieraan slechts ruim 70 blz. (deels in vertaling, deels in samenvatting, of eenvoudigweg overgeslagen), de overige ca. 380 blz. zijn voor dl.III (zie de Bibliografie van Frits Roest, p.41). De HUF-bewerking (= 'Frany de Luxe') met dezelfde titel volgt in principe hetzelfde patroon, maar is nog minder compleet.

De Spectrum-editie biedt in dl.11 "Winnetou bij de bedoeïenen" (vanaf hfst.3) een iets minder onvolledige weergave van het Duitse dl.II, maar is toch beknopter dan de naoorlogse KMV-editie van Bamberg, waarop de Spectrum-serie (en de daarop stoelende Kadmos-reeks) gebaseerd is, en die zoals bekend zelf t.o.v. het origineel steeds min of meer ingrijpend aangepast is.

Daarnaast moet gewezen worden op het feit dat bij de eerste publicatie in het tijdschrift "Deutscher Hausschatz" van dl.II (1894-95) door de redacteur de eerste ca.200 blz., die in Saksen spelen, weggelaten zijn, waardoor het evenwicht danig verstoord is (zie hierover ook Maarten van Diggelen in de Bibliografie van Frits Roest, p.134). Ook in de latere boekuitgave van Fehsenfeld (dl.21, 1897) is deze episode niet opgenomen. Wel heeft de KMV te Radebeul hiervan een sterk bewerkte publicatie gegeven in dl.47 “Professor Vitzliputzli” (1927), in de eerste twee afzonderlijke verhalen, die uit de oorspronkelijk geïntegreerde tekst losgepeuterd zijn. Deze twee vertellingen zijn vervolgens door Schoonderbeek opgenomen in de verzamelbundel “Een Soldaat van het Groote Leger”, als tweede en derde verhaal (zie de Bibliografie van Frits Roest, p.74). De complete oorspronkelijke tekst van dit gedeelte is pas in 1997 door de KMV te Bamberg gepubliceerd, in de bundel “Old Shatterhand in der Heimat” (Bd.79), waaruit op de laatst gehouden KM-dag van onze Vereniging een passage in voordracht gepresenteerd is.
Ter voorbereiding op de boekbespreking lijkt het ’t beste om in ieder geval het in Duitsland en Afrika spelende gedeelte in de Spectrum-editie dl.11 te lezen, nl. van hfst.3 t/m blz.197 ; daarna voor de jacht op de Meltons in Amerika bij voorkeur de Becht-uitgave “Old Shatterhand als Detective” (1e of 2e editie) vanaf hfst.4, of anders Spectrum-pocket 11 vanaf blz.197 plus de eerste helft van dl.12 “De dood van Winnetou” (t/m blz.200). In plaats van Spectrum kan men ook Kadmos nemen. Het zou verder aanbeveling verdienen vóór dit alles de twee hierboven genoemde Schoonderbeek-vertellingen te lezen, m.n. de tweede, waarin de kennismaking met de familie Vogel uitvoeriger geschetst wordt.

Nog beter zou het zijn de Duitse originele edities te nemen, d.w.z. eerst Bamberg dl.79 (t/m p.253) ; daarna hetzij Deutscher Hausschatz(-reprint) „Krüger Bei“ en „Die Jagd auf den Millionendieb“ (geheel ; zie : http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/reise/satan/krueger/index.htm ; in zgn. gothisch schrift), of Fehsenfeld dl.21 vanaf hfst.3 & dl.22 geheel (zie : http://www.karl-may-gesellschaft.de/kmg/primlit/reise/satan/index.htm ; op die site in normale druk). De oudste KMV-uitgaven van Radebeul van de delen II en III zijn met die van Fehsenfeld identiek, maar vanaf het 81ste duizendtal (1929) zijn beide sterk bewerkt en ingekort. In plaats van Fehsenfeld kan men uiteraard ook weer de betreffende daarmee overeenkomende delen van Pawlak, Bertelsmann (blau illustriert), of de Hist.-Krit.-Ausgabe gebruiken, dan wel de bewerkte Bamberg-tekst (dl.21 & 22).
Wij wensen onze leden veel leesplezier.
Bovenstaande tekst kan ook in Word formaat worden gedownload.
Tenslotte nog dit : Karl May stelt in dit vervolg op "De Zonen der Mimbrenjo's" c.q. "De rotsvesting in Sonora" twee vrouwenfiguren tegenover elkaar : het ideaalbeeld in de persoon van Martha en het schrikbeeld in de persoon van Judith. Het is interessant dit zelf na te gaan. Voor de figuur van Martha is de lectuur van de vermelde Schoonderbeek-uitgave van bijzonder belang.
Download de samenvatting hier!